قرارداد ربات معامله گر ریچ بات

متن قرارداد:

ماده 1: طرفین قرارداد :

 این قرار داد  بین الف: آقای/ خانم …. فرزند …. متولد …. کد ملی…. آدرس محل سکونت…. کدپستی…. موبایل…. تلفن….ایمیل …. شغل:…. تحصیلات:….  آدرس محل کار …. تلفن…

نام کاربری متاتریدر … گذر واژه…. نام بروکر …. که از این پس به اختصار سرمایه گذار نامیده می شود.

ب: آقای سعید جودی فرزند اسمعیل متولد 1368 به آدرس تهران فرمانیه ، تلفن ثابت 26156129 که از این پس به اختصار سبدگردان نامیده می شود منعقد گردید و طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن گردیدند.

ماده ۲ : تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد دارای معانی زیر هستند:

۱ – سبدگردان : منظور از سبدگردان طرف این قرارداد است که مشخصات آن در ماده یک آمده است. 

۲ -سرمایه گذار : منظور از سرمایه گذار طرف  این قرارداد است که مشخصات آن در ماده یک آمده است.

۳ -سبد اختصاصی : منظور مجموع دارایی های متعلق به سرمایه گذار است ، که براساس این قرارداد یا متمم های آن به منظور سبدگردانی در اختیار سبدگردان قرار داده شده یا می شود.

۴ -سبدگردانی : تصمیم به خرید ،فروش  یا انجام هر گونه سرمایه گذاری توسط سبدگردان به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار و سبدگردان.

5 -قرارداد: منظور قرارداد حاضر است.در صورتی که منظور قرارداد دیگری باشد ،قرارداد مورد نظر تصریح می گردد.

6–روزکاری : منظور روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی می باشد.از ساعت 8 لغایت 16 به وقت محلی تهران است.

ماده ۳ : موضوع قرارداد :

 موضوع قرارداد عبارتست از مدیریت سبد و سبدگردانی سبد اختصاصی ( موضوع ماده 5 ) توسط سبدگردان با اختیار تام در معاملات  با رعایت اهداف در جهت کسب سود و تقسیم آن بین طرفین قرارداد.

ماده 4: مدت قرارداد و تاریخ اجرایی شدن آن :

 این قرارداد از تاریخی که به موجب (ماده 5) اجرایی میشود، منعقد شده و تا یک سال شمسی اعتبار دارد.

ماده 5: این قرارداد از زمانی اجرایی میشود که:

 الف – وجوه نقد (موضوع ماده 6 ) به حساب بروکر مربوطه واریز شود .

ماده 6: مبلغ سبد اختصاصی :

 سـرمایه گذار پـس از انعقـاد قـرارداد جمعـاً ….  دلار از دارایـی خـود را به منظـور سـبدگردانی در اختیـار سـبدگردان میگـذارد.

سرمایه گذار میتواند درهر لحظه از قرارداد با اطلاع به سبدگردان از طریق منابع بیرون از سبد، مبلغ سبد اختصاصی خود را افزایش دهدو یا انتهای هر ماه مبلغ سود ماه گذشته خود را با اطلاع به سبد گردان بر روی مبلغ سبد اختصاصی خویش افزایش دهد یا مبلغ سود را طبق (موضوع ماده7) برداشت نماید.

تبصره ۱: وجه نقد موضوع این ماده باید توسط سرمایه گذار به حساب بروکر (موضوع ماده1) واریز گردد که سرمایه گذار افتتاح کرده و به سبدگردان  معرفی نموده است.

ماده 7: درصد سود طرفین:

تبصره1: از کلیه انتفاعات سبد اختصاصی آن  51 درصد به سرمایه گذار و 49 درصد به سبدگردان تعلق می گیرد.

مبلغ دارایی مشتری(دلار)درصد سود تیم ریچ شو مبلغ دارایی مشتری(دلار)درصد سود تیم ریچ شو
5,000    49% 100,000    39%
10,000    48% 150,000    38%
20,000    47% 200,000    37%
30,000    46% 250,000    36%
40,000    45% 300,000    35%
50,000    44% 400,000    34%
60,000    43% 500,000    33%
70,000    42% 600,000    32%
80,000    41% 800,000    31%
90,000    40% 900,000    30%

تبصره2: مبنای محاسبه سود پایان روز کاری آخرهر ماه براساس  مبلغ معاملات باز به اضافه مبلغ مانده قابل معامله منهای مبلغ سبد اختصاصی (موضوع ماده6) بوده و سرمایه گذار موظف است نهایتا ظرف مدت 24 ساعت بعد از واریز وجه به حساب خود، کلیه سود سبدگردان را به حساب  (موضوع ماده 21 ) واریز نموده و فیش مربوطه را نزد خود نگهدارد.

تبصره 3:پس از پایان مدت زمان قرارداد و یا فسخ آن به هردلیل منافعی که ناشی از سبدگردانی در مدت زمان قرارداد  در حال یا آینده ایجاد شده باشد از (تبصره1) (موضوع ماده 7 )پیروی میکند.

ماده ۸ : هزینه های اجرای موضوع قرارداد که به عهده سرمایه گذار است، منحصراً شامل :

 الف -پرداخت سود و انتفاعات سبدگردان( مطابق ماده 7)؛ ب – کارمزد انجام معاملات داراییهای سبد اختصاصی که مطابق مقررات مربوطه تعیین و پرداخت میشود؛ ج – مالیات فروش و نقل و انتقال داراییهای سبد اختصاصی که در اجرای موضوع قرارداد الزامی باشد؛

تبصره ۱: به جز هزینه های مذکور در این ماده، سایر هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد به عهده ی سبدگردان میباشد و سرمایه گذار تعهد و مسئولیتی در پرداخت آن هزینه ها ندارد.

تبصره ۲: هزینه های موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده مستقیماً از محل سبد اختصاصی پرداخت میشود و در مورد پرداخت هزینه های موضوع بند (الف) این ماده، بر اساس ماده 7 عمل میشود.

ماده ۹ : اهداف، اصول و محدودیتهای لازم الرعایه : 

سـبدگردان بایـد معاملات سبدگردانی را بر اساس تحلیل خود  در جهت انتفاع طرفین قرارداد انجام دهد و سرمایه گذار حق هر گونه مداخله در انجام معاملات در سامانه معاملات برخط (موضوع ماده1)  را تا پایان مدت این قرار داد  از خود سلب  و ساقط می نماید.

ماده 10: گزارش دهی:

سبدگردان موظف است پس از پایان هر ماه نهایتا تا 4 روز کاری بعد میزان دارایی اعم از مبلغ مانده قابل معامله و ارزش معاملات باز هرماه و میزان سود طرفین و میزان مبلغ سرمایه سبد اختصاصی برای ماه آینده را از طریق ارسال پیام از طریق اس ام اس یا شبکه های مجازی متصل به شماره تلفن اعلامی سرمایه گذار (موضوع ماده یک) ارسال نماید.

سرمایه گذار موظف است گزارش فیش واریز سود را نهایتا تا دو روز کاری پس از واریز به شماره موبایل 09120530670 بوسیله اس ام اس یا در شبکه های مجازی متصل به این شماره موبایل اطلاع دهد،طبیعی است فیش واریزی به حساب ذکر شده در ماده 7 حکم رسید را برای سبد گردان و سرمایه گذار دارد.

ماده 11 : مجاری ارتباطی سبدگردان و سرمایه گذار :

 سـبدگردان میتوانـد از هریـک از مجـاری زیـر بـرای ارسـال گزارشهـای عملکـرد یـا مطلـع سـاختن سرمایه گذار از آنچـه طبـق ایـن قـرارداد،

سـبدگردان باید برای سرمایه گذار ارسـال یـا به اطلاع وی برسـاند، اسـتفاده کند: ۱ -پست سفارشی به نشانی مذکور در ماده (1)و در صورت تغییر، به نشانی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

۲ -ارسال رایانامه (Email)به نشانی الکترونیکی ذکر شده در ماده 1 و در صورت تغییر، به نشانی الکترونیکی جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبدگردان معرفی کند.

 ۳ -ارسال پیامکSMS )) به شماره تلفن ذکر شده در ماده 1و یا شبکه های مجازی متصل به  همان شماره تلفن  در صورت تغییر، به شماره تلفن جدیدی که سرمایه گذار کتباً به سبدگردان معرفی نماید.

تبصـره : در صورتی که کلمـه و رمز عبور مخصـوص متاتریدر به هر دلیلی مسدود یا تغییر یابد سرمایه گذار موظف است کلمه و رمز عبور جدید را نهایتا تا یک روز کاری پس از اعلام از جانب سبدگردان در اختیار سبد گردان قرار دهد و در غیر اینصورت مسولیت هر گونه مشکلات بعدی و ضرر و زیان متوجه سرمایه گذار خواهد بود.

ماده 12 : رازداری : 

طرفیـن قـرارداد بایـد کلیـه اطلاعاتـی را کـه در رابطـه بـا ایـن قـرارداد در اختیـار دارنـد محرمانـه تلقی کننـد و بـدون رضایـت کتبـی طـرف مقابـل به شـخص دیگری ارائـه نکنند، یا بـرای عموم افشـا ننمایند.

ماده 13 : برداشت و واریز سرمایه گذار :

 سرمایه گذار میتوانـد در طـول مـدت قـرارداد هر مبلغی که اراده کند را به مبلغ سبد اختصاصی خود افزایش یا کاهش به شرطی که از 5000 دلار کمتر نشود.

ماده 14:فسخ قرارداد:

در صورتی که سرمایه گذار اراده به فسخ قرارداد نماید ماده 13 در این مورد اعمال خواهد شد.

ماده15: تمدید قرارداد:

تمدید این قرارداد از طریق تنظیم متمم قرارداد امکانپذیر است.

ماده 16:ریسک های احتمالی:

همان طور که همه ی بازار های مالی ریسک های خود را دارند و سرمایه گذار با علم و آگاهی از بازار های مالی  و با قبول ریسک معاملات اقدام به امضای این قرارداد نموده است.

ماده 17: اقدامات پس از خاتمه قرارداد :

 پـس از پایـان مهلـت قـرارداد و عـدم تمدیـد آن و عدم پرداخت سود بدگردان و همچنیـن در صـورت فسـخ آن ، قـرارداد خاتمـه یافته تلقی میشـود.

ماده 18 : حوادث قهریه:

درصورت بروز حوادث قهری مسئولیتی متوجه سبدگردان نخواهد بود.

ماده 19 : سایر موارد :

 درصورتیکه نشانی هر یک از طرفین قرارداد که در ماده 2 ذکر شده تغییر یابد، وی موظف است نشانی جدید خود را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده 20: سـرمایه گذار موظـف اسـت کلیـه ی وجوهـی را کـه طبـق ایـن قـرارداد بایـد بـه سبدگردان پرداخـت کند از طریـق واریز به حسـاب بانکی به شـرح زیـر

شماره حساب 1192300184205 شماره کارت 5892101256963816 شماره شبا IR330150000001192300184205 بانک سپه بنام سعید جودی واریز نماید.

و در صورت معرفی حسـاب بانکـی جایگزین طبـق تبصره این مـاده، از طریـق واریـز به حسـاب بانکـی جایگزین، انجـام دهد.

تبصـره: سبدگردان میتوانـد حسـاب بانکـی دیگـری را کـه به نـام خـود ویا شخص دیگری باشد در یکـی از بانکهـای دارای مجـوز از بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران، افتتاح نموده اسـت، به عنـوان جایگزین حسـاب بانکی موضـوع این ماده معرفـی کند.

ماده 21: این قرارداد براساس ماده 10 و ماده 190 قانون مدنی ایران در 21ماده و 9 تبصره در تـاریخ 31/01/99 بین طرفین قرارداد منعقد شد.

تبصره : نسخ متمم های این قرارداد به تعداد نسخ قرارداد تنظیم و مشابه آن توزیع میشوند.

پس از مطالعه متن قرارداد فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید تا قرارداد تنظیم گردد.